Program

odborného podujatia
VII. Slovenský neuropsychiatrický kongresOdborný program na stiahnutie » TU «. Zmena programu vyhradená.

14.00 - 14.10
Slávnostné otvorenie

P. Valkovič, P. Kukumberg (v.z. P. Janík), Z. Gdovinová, Ľ. Izáková, J. Benetin

14.10 - 16.10
Úvodné vyzvané prednášky

(predsedníctvo: P. Valkovič, R. Hrubý)

 1. Mozog a metabolizmus: systémové účinky pohybovej aktivity a ich mechanizmy
  doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
  Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
 2. Lekárske neurovedy – koncepcia interdisciplinárneho vzdelávania a výskumu na LFUK v Bratislave
  prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD
  Fyziologický ústav, Akademické centrum výskumu autizmu LFUK, Bratislava
 3. Cievne mozgové príhody a kognitívny deficit
  prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN
  Neurologická klinika LF UPJŠ a FNLP Košice
 4. Dopad pandémie Covid-19 na duševné zdravie populácie
  doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD.
  Ústav epidemiológie LF UK, Bratislava
 5. Najčastejšie psychické poruchy v psychiatrických ambulanciách na Slovensku
  doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
  Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava
 6. Predikcia odpovede na antidepresívnu liečbu pomocou QEEG
  MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.
  Národní ústav duševního zdraví, Klecany
16.10 - 16.30
Prestávka

16.30 - 17.30
Neurodegeneratívne ochorenia

(predsedníctvo: J. Benetin, K. Gmitterová)

 1. Huntingtonova choroba – psychosociálne súvislosti
  MUDr. Katarína Hubčíková, prof. MUDr. Ján Benetin, PhD
  Neuropsychiatrická klinika SZU a PNPP, Pezinok, 3. LF UK Praha
 2. Nové poznatky v problematike demencií
  MUDr. Radovan Hrubý, PhD.
  Psychiatrická ambulancia, Bona Via spol. s r.o., Martin
 3. Likvorový profil ako diagnostický nástroj Lewy body demencie
  doc. MUDr. Karin Gmitterová, PhD.
  II. Neurologická klinika LFUK a UN Bratislava
 4. Sociálna kognícia pri extrapyramídových ochoreniach: volumetrická štúdia
  MUDr. Zuzana Košutzká, PhD.
  II. Neurologická klinika LFUK a UN Bratislava
17.30 - 17.45
Kávová prestávka

17.45 - 19.00
Neurobiológia nádorov, varia

(predsedníctvo: B. Mravec, F. Jagla)

 1. Nové funkcie nervového systému: modulácia vzniku a progresie nádorových chorôb
  prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.
  Fyziologický ústav LF UK, Bratislava
 2. Účinky 6-mesačného aeróbne-silového tréningu na kognitívne funkcie a fyzickú zdatnosť u vyliečených pacientov s germinatívnym nádorom semenníkov
  Mgr. Lucia Slobodová, PhD
  Centrum pohybovej aktivity, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava
 3. Propranolol pôsobí preventívne pri vzniku mamárneho karcinómu indukovaného karcinogénom
  MUDr. Miroslav Tibenský
  Fyziologický ústav LF UK, Bratislava
 4. Je impulzívne správanie ovládateľné – neurobiológia?
  MUDr. Vít Provazník
  PROVITA BRATISLAVA s.r.o., Bratislava
 5. Katatónia ako primárne psychiatrický syndróm
  MUDr. Vanda Valkučáková
  Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava
20.00
Otváracia večera

8.30 - 9.00
Posterová sekcia

(predsedníctvo: F. Jagla)

 1. Hodnotenie vzpriameného postoja u starších zdravých ľudí a u pacientov s Parkinsonovou
  chorobou pomocou stabilometrie a akcelerometrie
  RNDr. Diana Bzdúšková, PhD.
  Centrum experimentálnej medicíny, Ústav normálnej a patologickej fyziológie, SAV, Bratislava
 2. Vplyv vibračnej stimulácie na rovnováhu postoja
  RNDr. Jana Kimijanová, PhD.
  Centrum experimentálnej medicíny, Ústav normálnej a patologickej fyziológie, SAV, Bratislava
 3. Rýchly a pomalý v teste verbálnej fluencie: Ako organizovanosť sémantických poznatkov
  ovplyvňuje vybavovanie z verbálnej pamäti
  Mgr. Drahomír Michalko, PhD.
  Oddelenie behaviorálnej neurovedy, Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Centrum experimentálnej medicíny, SAV, Bratislava
9.00 - 9.40
Cigánkova cena a Medaila prof. MUDr. Leodegarda Cigánka, DrSc. za prínos o rozvoj slovenskej neuropsychiatrie

(P. Valkovič, M. Dvorák)

 • Laureátska prednáška: Hudba v mozgu. Prečo je Mozart lepší ako Haydn?
  prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
  Centrum neurověd, Středoevropský technologický institut a I. Neurologická klinika LF MU Brno
9.40 - 11.20
Cigánkov deň

(predsedníctvo: G. Timárová, E. Feketeová)

 1. Epilepsia a psychóza
  doc. MUDr. Gabriela Timárová, PhD.
  II. Neurologická klinika LFUK a UN Bratislava
 2. Psychogénne neepileptické záchvaty
  MUDr. Babeta Hofericová
  Neurologická klinika JLF UK a UN Martin
 3. Epileptické záchvaty/epilepsia a autoimunitné encefalitídy
  doc. MUDr. Eva Feketeová, PhD.
  Neurologická klinika LF UPJŠ a FNLP Košice
  Prednáška bola podporená nezávislým finančným príspevkom spoločnosti UCB s. r. o.
  Spoločnosť UCB s. r. o. žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu prednášky.
 4. Kvalita života u pacientov s epilepsiou
  MUDr. Jaroslav Meluš
  II. neurologická klinika LFUK a UN Bratislava
 5. Psychotropné účinky protizáchvatových liekov
  MUDr. Eva Pakosová PhD.
  II. Neurologická klinika LFUK a UN Bratislava
11.20 - 11.30
Prestávka

11.30 - 12.30
Komorbidity v neurológii a psychiatrii

(predsedníctvo: J. Dragašek, A. Petrovičová)

 1. Neuropsychiatrické komplikácie Parkinsonovej choroby
  doc. MUDr. Michal Minár, PhD.
  II. Neurologická klinika LFUK a UN Bratislava
  Prednáška bola podporená nezávislým finančným príspevkom spoločnosti KRKA Slovensko s. r. o.
  Spoločnosť KRKA Slovensko s. r. o. žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu prednášky
 2. Psychiatrické a somatické komorbidity vo vzťahu k výberu antidepresívnej liečby na Slovensku - výsledky štúdie COSMOS
  MUDr. Mgr. Jozef Dragašek, PhD., MHA
  II. Psychiatrická klinika LF UPJŠ LF a UNLP Košice
  Prednáška bola podporená nezávislým finančným príspevkom spoločnosti KRKA Slovensko s. r. o.
  Spoločnosť KRKA Slovensko s. r. o. žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu prednášky.
 3. Neuropsychiatrické aspekty migrény
  MUDr. Andrea Petrovičová, PhD.
  Neurologická klinika FN Nitra
  Prednáška bola podporená nezávislým finančným príspevkom spoločnosti Novartis.
  Spoločnosť Novartis žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu prednášky.
12.30 - 13.30
Obedová prestávka

13.30 - 14.00
Vyzvaná prednáška: Budoucnost psychiatrie v rámci precizní medicíny

prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno, KPN LF University Ostrava, Odd. psychiatrie, FN Ostrava

14.00 – 15.30
Neuropsychiatrické aspekty COVID-19

(predsedníctvo: P. Janík, P. Valkovič)

 1. Extracelulárne pasce a extracelulárna DNA pri COVID-19
  doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH
  Ústav molekulárnej biomedicíny, LF UK, Bratislava
 2. Post-akútne neurologické komplikácie COVID-19
  prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
  II. Neurologická klinika LFUK a UN Bratislava
 3. Ako vidíme súčasné psychické problémy?
  MUDr. Peter Janík, PhD.
  J&J SMART, s.r.o., Bratislava
  Prednáška bola podporená nezávislým finančným príspevkom spoločnosti Lundbeck s. r. o.
  Spoločnosť Lundbeck s. r. o. žiadnym spôsobom nezasahovala do odborného obsahu prednášky.
 4. Pandémia COVID-19 a demencie
  MUDr. Mária Králová, CSc.
  Psychiatrická klinika LFUK a UN Bratislava
 5. Výskyt psychiatrických symptómov u hospitalizovaných pacientov s COVID-19
  MUDr. Aneta Bednářová, PhD.
  II. Psychiatrická klinika UPJŠ LF a UNLP Košice
15.30 – 15.45
Kávová prestávka

15.45 – 17.00
Autizmus

(predsedníctvo: D. Ostatníková, E. Renczés)

 1. Deficity kognitívnych schopností u detí s PAS
  Mgr. Hana Celušáková, PhD
  Fyziologický ústav LF UK, Bratislava
 2. Prevalencia spánkových porúch a ich vzťah k hladinám 6-sulfatoxymelatonínu v moči a k behaviorálnym ukazovateľom v súbore detí s poruchami autistického spektra
  MUDr. Kristína Bartakovičová
  Fyziologický ústav LF UK, Bratislava
 3. Alternatívna dráha tvorby androgénov ako zdroj biomarkerov porúch autistického spektra
  Mgr. Katarína Janšáková, PhD.
  Fyziologický ústav LF UK, Bratislava
 4. Vplyv nedostatku pohlavných hormónov na správanie v animálnom modeli autizmu
  Mgr. Veronika Borbélyová, PhD.
  Ústav molekulárnej biomedicíny LFUK Bratislava
 5. The effect of neonatal testosterone excess on autistic-like behavior in a genetic mouse model of Autism Spectrum Disorders
  Mgr. Emese Renczés, PhD.
  Ústav molekulárnej biomedicíny, LFUK, Bratislava
 6. Účinok oxytocínu v genetickom modeli autizmu
  Mgr. Jakub, Szabó
  Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK, Bratislava
17.00 – 17.15
Kávová prestávka

17.15 – 19.00
Extrapyramídové ochorenia

(predsedníctvo: M. Škorvánek, M. Minár)

 1. Neuropsychiatrické aspekty liečby hĺbkovou mozgovou stimuláciou pri Parkinsonovej chorobe – indikácie, nastavovanie a nové technologické možnosti
  doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.
  Neurologická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice
 2. Praktický prístup k manažmentu pacientov s idiopatickým normotenzným hydrocefalom
  MUDr. Igor Straka, PhD.
  II. Neurologická klinika LFUK a UN Bratislava
 3. Funkčné poruchy hybnosti
  MUDr. Vladimír Haň, PhD.
  Neurologická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice
 4. Diagnostika a možnosti liečby funkčných hyperkinéz
  doc. MUDr. Michal Minár, PhD.
  II. Neurologická klinika LFUK a UN Bratislava
 5. Exekutívne funkcie a možnosti vyšetrenia exekutívnych funkcií pomocou neuropsychologických testov
  Mgr. Michaela Konečná
  II. Neurologická klinika LFUK a UN Bratislava
 6. Huntingtonova choroba
  Mgr. Vladimír Václavík
  Spoločnosť pre pomoc pri Huntingtonovej chorobe, Bratislava
20.00
Večera

9.30 – 11.30
Neurofyziológia v neuropsychiatrii

(predsedníctvo: I. Riečanský, M. Marko)

 1. Zpětnovazebná akustická stimulace k podpoře spánku a paměti
  PhDr. Jana Kopřivová, PhD.
  Národní ústav duševního zdraví, Klecany
 2. Inhibícia motorických odpovedí v kontexte patomechanizmov psychiatrických porúch
  RNDr. Barbora Cimrová, PhD.
  Oddelenie behaviorálnej neurovedy, ÚNPF, CEM SAV, Bratislava
  Centrum pre kognitívnu vedu, KAI, FMFI UK, Bratislava
 3. Vliv hluboké transkraniální magnetické stimulace (dTMS) na kognitivní funkce
  MUDr. Monika Klírová, Ph.D.
  Národní ústav duševního zdraví, Klecany
 4. Využitie transkraniálnej elektrickej stimulácie mozočka na štúdium kognitívnych funkcií
  Mgr. Dominika Besterciová
  Oddelenie behaviorálnej neurovedy, ÚNPF, CEM SAV, Bratislava
 5. Účinky elektrickej stimulácie prefrontálnej kôry na exekutívne funkcie
  Mgr. Martin Marko, PhD.
  Oddelenie behaviorálnej neurovedy, ÚNPF CEM, SAV, Bratislava
 6. Využitie antisakadickej paradigmy ako komplementárneho nástroja v neuropsychologickej diagnostike porúch bazálnych ganglií
  Mgr. Lenka Hapáková
  II. Neurologická klinika LFUK a UN Bratislava
 7. Úloha mozgového neurotrofického faktora v pamäti a učení
  Mgr. Rastislav Rovný, PhD.
  Oddelenie behaviorálnej neurovedy, ÚNPF CEM, SAV, Bratislava
11.30
Slávnostné ukončenie odborného podujatiaTémy odborného podujatiaNázov
Neuropsychiatrické aspekty demencií, parkinsonizmu a príbuzných neurodegeneratívnych ochorení
Problematika afektívnych porúch, psychóz a porúch osobnosti
Neuropsychiatrické aspekty cievnych mozgových príhod
Neuropsychiatria sclerosis multiplex
Neuropsychiatria porúch autistického spektra
Neuropsychiatria detského veku
Neuropsychiatria starnutia
Paroxyzmálne neuropsychiatrické stavy
Sexuologická problematika v neuropsychiatrii
Neuropsychiatria traumatického a nádorového poškodenia nervového systému
Epilepsia
Poruchy spánku
Bolesť a cefalea
Neuropsychológia a kognitívna neurológia
Genetické a imunologické aspekty neuropsychiatrie
Neuroendokrinológia
Neurobiológia chorôb periférnych tkanív
Neuropsychiatrické kazuistiky
Varia
Neuropsychiatrické aspekty COVID-19